Paris by Years

1977

Paris - Sep 11, 1977 at Sam Houston ColiseumParis - Sep 11, 1977 at Sam Houston ColiseumParis - Sep 11, 1977 at Sam Houston ColiseumParis - Sep 11, 1977 at Sam Houston ColiseumParis - Sep 11, 1977 at Sam Houston ColiseumParis - Sep 11, 1977 at Sam Houston ColiseumParis - Sep 11, 1977 at Sam Houston ColiseumParis - Sep 11, 1977 at Sam Houston ColiseumParis - Sep 11, 1977 at Sam Houston Coliseum