Kansas by Years

1979

Kansas - Dec 3, 1979 at Sam Houston ColiseumKansas - Dec 3, 1979 at Sam Houston ColiseumKansas - Dec 3, 1979 at Sam Houston ColiseumKansas - Dec 3, 1979 at Sam Houston ColiseumKansas - Dec 3, 1979 at Sam Houston ColiseumKansas - Dec 3, 1979 at Sam Houston ColiseumKansas - Dec 3, 1979 at Sam Houston ColiseumKansas - Dec 3, 1979