Jackson Browne, Jan 15, 1978, San Antonio, Texas

back to thumbnails