Billy Joel and Elton John, Aug 16, 1994, The Alamodome, San Antonio, Texas